Politika privatnosti

 • 24. 08. 2020.
 • čitanja

IQ – Agencija za Digitalni Marketing, Sjenjak 137, 31000 Osijek, Hrvatska poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti privatnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Privatnost klijenata nam je od presudne važnosti i radimo sve kako bi sačuvali povjerljivost njihovih podataka. Molimo vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene tijekom vremena.

Privola korisnika i odustanak

IQ – Agencija za Digitalni Marketing na web mjestu https://iq-agency.hr prikuplja osobne podatke korisnika koji ju dobrovoljno daju. Smatra se da je prihvaćanjem Uvjeta korištenja Iq- Agencija za Digitalni Marketing, a čiji sastavni dio čini i ova Izjava o privatnosti i zaštiti podataka, korisnik prihvatio kao svoju privolu i izričito očitovao svoju volju kojom oni izražavaju svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u svrhe korištenja usluga koje nudi IQ – Agencija za Digitalni Marketing. Nadalje, korisnici u bilo koje doba mogu povući svoju privolu pisanom obavijesti.

Voditelj obrade podataka

IQ – Agencija za Digitalni Marketing je voditelj obrade osobnih podataka korisnika.

Politika privatnosti primjenjivat će se na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.

Osobni podatak definira se kao svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu, a čiji identitet je utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Obrada podataka definira se kao radnja koja se izvršava nad osobnim podacima korisnika, kao što je recimo prikupljanje, pohrana, upotreba, uvid, te prijenos osobnih podataka.

Navedena Politika se neće primjenjivati na anonimne podatke. Anonimni podatak definira se kao podatak koji nije moguće povezati s nekom fizičkom osobom.

Koja vrsta podataka se prikuplja?

IQ – Agencija za Digitalni Marketing prikupljat će sve osobne podatke koji se akumuliraju prilikom korištenja usluga ponuđenih od navedene. Prikupljat će se samo osobni podaci koji su važni za postizanje svrhe zbog koje korisnici koriste ponuđene usluge, te njihov opseg korištenja neće biti veći od onoga što je apsolutno nužno kako bi se svrha postigla.

Navedeno uključuje:

Podatke koje korisnici unose putem online formulara ili koje korisnici unesu na neki drugi način prilikom korištenja usluga IQ- Agencija za Digitalni marketing na web lokaciji https://iq-agency.hr/ (primjerice, telefonom ili elektroničkom poštom) uključujući i osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, datum rođenja, spol, sredstvo plaćanja, itd.),

korisnički podaci koji su poslani ili automatski generirani (primjerice, datum i vrijeme korištenja usluge, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na korišteni preglednik, šifra naprave, aktualnu lokaciju, ako su takve informacije dane, itd.), kao i interakcijski podaci ukoliko su isti dostupni bez instalacije programa na računalu (npr., pokreti mišem i klikovi ili stiskanjem tipki tastature na Internet stranici),

osobni podaci koje generira IQ – Agencija za Digitalni Marketing ili treće osobe,

Komunikacija s korisnicima (primjerice putem elektroničke pošte, telefonskim razgovorima koji mogu biti snimani ako je potrebno).

Svrha obrade podataka

IQ – Agencija za Digitalni Marketing ima pravo koristiti korisničke podatke koje prikupi ili koji se za njega prikupe u sljedeće svrhe:

 • Pribavljanje usluga koje nudi IQ – Agencija za Digitalni Marketing
 • Pripreme statistika koji se odnose na količinu pokazanog interesa korisnika za proizvod i usporedbu usluga ili za druge usluge koje spomenuti nudi
 • Interni trening i kontrola kvalitete,
 • Održavanja i razvoja odnosa s klijentima,
 • Garancije sigurnosti i dostupnosti sustava i podataka
 • Korporativne transakcije
 • Prevencije, otkrivanja i sprečavanja bilo kakve zlouporabe,
 • Odgovaranje na opravdane službene upite ili upite u svezi s dokazivanjem tužbi ili drugih pravnih sporova koji se tiču IQ- Agencija za Digitalni Marketing ili u kojima spomenuti sudjeluje.

Daljnje svrhe mogu proizaći iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, te mogu biti potrebne u sklopu prikupljanja određenih podataka.

Brošure, komercijalna komunikacija

U svezi s uslugama koje nudi IQ – Agencija za Digitalni Marketing, isti može slati brošure ili druge sadržaje koji su komercijalne prirode na adresu ili broj korisnika ukoliko je on registrirao svoju adresu elektroničke pošte ili bilo koju drugu elektroničku adresu ili broj mobilnog telefona. Svojom registracijom, korisnici će dati svoju suglasnost za primanje spomenutih brošura i sadržaja. Međutim, oni mogu obavijestiti IQ – Agencija za Digitalni Marketing da ne žele više primati ili biti obaviješteni o gore navedenom u bilo kojem trenutku, te bez naplate otkazivanja.

Prosljeđuju li se neki podaci trećim stranama?

Uz dolje navedene iznimke, IQ – Agencija za Digitalni Marketing načelno ne prosljeđuje nikakve osobne podatke trećim osobama.

IQ – Agencija za Digitalni Marketing može pozvati treće osobe da obrade osobne podatke u ime i isključivo u svrhu poslovanja dotičnog (npr. Institucije za istraživanje tržišta). IQ – Agencija za Digitalni Marketing primjenjivat će samo odgovarajuću mjeru kako bi osigurao da takva treća osoba obrađuje podatke isključivo na način na koji je IQ – Agencija za Digitalni Marketing ovlaštena;

IQ – Agencija za Digitalni Marketing ima pravo iznositi osobne podatke trećim osobama ukoliko njegov korisnik tako zatraži, odnosno kada je to potrebno kako bi se mogla pružiti usluga koju korisnik zahtjeva ili ukoliko je IQ – Agencija za Digitalni Marketing obavijestila korisnika o toma kako će se njegovi/njezini podaci iznijeti. Za iznimne situacija (npr. zlouporaba), podaci korisnika mogu se iznijeti i trećim osobama za druge svrhe navedene u ovoj izjavi o privatnosti podataka ili radi svrhe predviđene zakonom. IQ – Agencija za Digitalni Marketing ne može kontrolirati, garantirati ili jamčiti kako se treće osobe pridržavaju pravila o zaštiti podataka koja se primjenjuju na navedenom webu; oni obrađuju podatke u svoje svrhe, moguće i u inozemstvu gdje se primjenjuju drukčiji propisi.

IQ – Agencija za Digitalni Marketing ima pravo iznositi osobne podatke trećim osobama ukoliko je tako predviđeno temeljem zakona.

Nadalje, IQ – Agencija za Digitalni Marketing može trećim osobama iznijeti anonimizirane podatke korisnika. Takvi podaci imaju formu koja ne dopušta trećim osobama saznati identitet dotičnih korisnika ili to nije vjerojatno.

Svi djelatnici IQ – Agencija za Digitalni Marketing i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti putem ugovornih odnosa za IQ – Agenciju za Digitalni Marketing i njenim povezanim društvima.

Kako se čuvaju podaci i gdje?

U kontekstu spremanja ili obrade podataka korisnika na drugi način, IQ – Agencija za Digitalni Marketing primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječile neovlaštene ili na neki drugi način nezajamčene obrade. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se također primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava.

Osobni podaci čuvat će se u obliku koji će dopuštati identifikaciju korisnika i ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju.

IQ – Agencija za Digitalni Marketing koristi različite sigurnosne mjere, kao što je enkripciju i autentifikaciju, kako bi zaštitila i održala sigurnost, integritet i dostupnost podataka korisnika.

Između ostalog, koristi i sljedeće mjere:

 • strogo ograničen osobni pristup podacima korisnika prema načelu „nužnog poznavanja“, isključivo za svrhe o kojoj je korisnik informiran,
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka,
 • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Koliko dugo se zadržavaju podaci?

Osobni podaci pohranju se i obrađuju samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila određena legitimna svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podaci se čuvaju onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvaju se godinu dana, a u slučaju da se zatraži brisanje, isti će biti odmah i obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili uništavaju na siguran način.

Pitanja i prijedlozi, zahtjevi za informacijama, ispravkama ili brisanjima

Korisnik ima pravo u svako doba da odustane od privole koju je dao za obradu osobnih podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade istih, osim ukoliko se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju su se odnosili. Korisnik uvijek ima pravo zatražiti izmjenu osobnih podataka ili izmjenu istih koje je dao na obradu. Odustanak od privole ili zahtjev za ispravkom ili izmjenom osobnih podataka dostavlja se pisano putem elektroničke pošte na contact@iq-agency.hr ili na poštansku adresu: Sjenjak 137, 31000 Osijek. Korisnik se ima pravo usprotiviti obradi svojih osobnih podataka u svrhu marketinga, te se u ovom slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće biti obrađeni u tu svrhu. Protivljenje obradi osobnih podataka u svrhe marketinga korisnik će dostaviti pisano putem elektroničke pošte na contact@iq-agency.hr, ili na poštansku adresu, Sjenjak 137, 31000 u Osijeku. Sva ostala pitanja, prijedlozi i komentari u vezi s obradom osobnih podataka dobrodošli su.

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno ovim Zakonom, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

IQ – Agencija za Digitalni Marketing

31000, Osijek

contact@iq-agency.hr

+385 99 846 7067